Calendar titularizare 2014

vineri, 11 aprilie 2014

Pentru cei care vor să susţină anul ăsta pentru prima oară examenul de titularizare (din postura de proaspăt absolvent de facultate) şi nu ştiu etapele,

Calendarul cu toate datele este cel de mai jos :

9) Ocuparea prin concurs a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul 
preuniversitar: 
a) afișarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării restrângerilor de activitate, a 
soluționării cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, de menținere în activitate ca titular a 
personalului didactic în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 18 

2014, în anul școlar 2014-2015, de reîncadrare în anul școlar 2014-2015 a personalului didactic pensionat care a avut 
calitatea de titular și nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2014, de titularizare în baza 
art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare a cadrelor didactice netitulare, precum și a 
soluționării cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul școlar 2014-2015, pentru 
personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 57 
din Metodologie; 
Termen: 30 aprilie 2014 
b) afișarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitățile de 
învățământ și la inspectoratele școlare; 
Termen: 5 mai 2014 
c) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru 
concurs, a centrelor de concurs și a graficului de desfășurare a probelor la unitățile de învățământ și la inspectoratele 
școlare; 
Termen: 6 mai 2014 
d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2014, la secretariatul unității de învățământ/centrului care 
organizează concurs; 
Perioada: 7-19 mai 2014 
e) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia de organizare și desfășurare a concursului și 
consilierul juridic al inspectoratului școlar; 
Perioada: 19-21 mai 2014 
f) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în 
original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare 
atrage după sine anularea înscrierii la concurs; 
Perioadele: 21-23 mai 2014; 14-16 iulie pentru absolvenții promoției 2014 
g) afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor 
la clasă; 
Termen: 26 mai 2014 
h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; 
Perioada: 26 mai-27 iunie 2014 
i) desfășurarea probei scrise; 
Termen: 21 iulie 2014 
j) afișarea rezultatelor; 
Termen: 25 iulie 2014 
k) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; 
Perioada: 25-26 iulie 2014 
l) rezolvarea contestațiilor; 
Perioada: 28-29 iulie 2014 
m) afișarea rezultatelor finale. 
Termen: 30 iulie 2014

Dacă vă încadraţi în altă categorie veţi găsi în acelaşi document paşii pe care trebuie să îi parcurgeţi :
http://titularizare.edu.ro/2014/docs/_OMEN_3080_2014_modificare_si_completare_OMEN_5451.pdf
Mai multe informaţii utile nu vă pot oferi, sunt tot în postura de novice ca şi voi.

Iar lista cu posturile disponibile şi cu regimul fiecăruia o găsiţi tot pe http://titularizare.edu.ro/2014/  unde trebuie selectat judeţul.
Pentru ce mă interesa pe mine în Prahova multe sunt rezervate (ceea ce e normal), dar multe sunt suspendate (ceea ce e îngrijorător ca tendinţă).

Eu vă urez baftă, din păcate şansele mele de a mai susţine acest examen au scăzut drastic de acum 7 zile.
Oricum, nu am prea multe de plâns, decât din naivitatea principiului 'omul potrivit, la locul potrivit.'


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu